Предмети

Загальна композиція
Програма дисципліни побудована на послідовному і взаємопов’язаному вивченні тем, що дозволяє закріпити та розвинути отримані в Дитячій художній школі навички образотворчої діяльності і набути нових знань.

Складовими предметами є живопис, графіка і композиція. Графіка вчить учнів бачити, розуміти і реалістично зображати об’ємну форму і простір на площині, користуючись різними графічними засобами – лінією, штрихом, плямою. Велика увага приділяється прийомам перспективного зображення.

Колір сприяє розкриттю ідеї живописного твору. Учні вивчають основні властивості кольору – світлотність, насиченість, тон, вплив кольору на емоційний стан людини, спостерігають поєднання кольорів в природі, створюють гармонії колірних відносин, певну гаму в роботах. Проводяться бесіди з мистецтва, що дозволяє розширити світогляд учнів. Але основою курсу є композиція, яка допомагає навчити дітей більш повно висловлювати задум художнього твору, розвинути композиційне мислення шляхом вивчення законів композиції.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - загальна композиція
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - загальна композиція
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - загальна композиція

Декоративно-прикладне мистецтво
Головне завдання програми – це формування уявлень про мистецтво народів світу. В основу покладено розвиток художнього смаку, естетичних почуттів і розуміння прекрасного. Декоративна композиція передбачає вивчення народного мистецтва, а оскільки воно базується на символічних знаках, тому вивчаючи цей курс, учні аналізують народне мистецтво, в першу чергу України, а також інших народів.

Вивчаючи курс декоративно-прикладного мистецтва, учні опановують знання з класифікації орнаменту, знайомляться з композиційними особливостями декоративного мистецтва, можливостями колірного рішення композицій, а також вчаться читати символи і знаки, застосовувати на практиці основні прийоми і засоби декоративно-прикладного мистецтва.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - декоративно-прикладне мистецтво
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - декоративно-прикладне мистецтво
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - декоративно-прикладне мистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво. Батик
Програма курсу покликана закласти професійні знання технологічного процесу розпису тканини, навички роботи в техніці холодного, гарячого батику, вузликового батику та вільного розпису тканини з використанням знань і умінь з декоративної композиції, кольорознавства. При вивченні даного курсу учні продовжують опановувати арсеналом знань і умінь декоративної композиції і їх використання при роботі з тканиною.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Батик
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Батик
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Батик

Декоративно-прикладне мистецтво. Розпис
На уроках декоративного розпису учні опановують навички традиційного Петриківського розпису. Ажурний, графічно чіткий орнамент сьогодні широко використовується в художній промисловості, книжковій графіці і т.д. Своєрідний орнамент Петриківки має давні традиції, свою пластичну мову, техніку і свій арсенал художніх образів. З покоління в покоління передаються традиції розпису, переважно рослинний орнамент, які учні Дизайн-ліцею можуть освоїти при вивченні даного курсу. Програма спрямована на розвиток творчого мислення, уяви, цілісного сприйняття народного мистецтва, формування високої художньої культури особистості, виховання естетичного смаку.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Розпис
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Розпис
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Розпис

Дизайн
Дизайн – вид проектної міждисциплінарної художньо-технічної діяльності по формуванню предметного середовища. Особливість дизайнерської діяльності полягає в специфічно естетичному цілісному осмисленні та формуванні об’єктів дизайну, з’ясуванні формальних якостей речей, під якими розуміють не тільки особливості його зовнішнього вигляду, але і його структурні зв’язки, що надають йому необхідну функціональну і композиційну єдність.

Програма з предмету “Дизайн” передбачає розвиток творчої уяви, вміння застосовувати його при прийнятті тих чи інших композиційних завдань, розвиває почуття краси і вміння використовувати виразні властивості різних матеріалів. Основним завданням вивчення курсу основ дизайну є застосування засвоєних раніше в Дитячій художній школі знань, умінь та навичок.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Дизайн
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Дизайн
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Дизайн

Акварель
Акварель поєднує особливості живопису (багатство тону, побудова форми і простору кольором) і графіки (активна роль паперу та виражальних засобів графіки). Специфічні прийоми акварелі – розмиви та колірні переходи, що створюють ефект рухливості і тендітності зображення. На уроках акварелі діти освоюють і намагаються вміло застосовувати засвоєні знання з використання різних прийомів і графічних технік зображення.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Акварель
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Акварель
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Акварель

Історія мистецтв
Мета дисципліни – ознайомити учнів з досягненнями світового і вітчизняного мистецтва, розкрити єдність і різноманітність культур світу, показати важливість мистецтва та культури в житті людини, їх роль в творчості і вдосконаленні особистості. Курс спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки учнів, формування творчої активності майбутніх творчих особистостей. Сприйняття і розуміння мистецтва як суспільного явища допоможе кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати і створювати об’єкти мистецтва.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Історія мистецтв
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Історія мистецтв
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Історія мистецтв

Художня фотографія
На уроках курсу учні вивчають зображально-виражальні засоби фотографії та обробки фотозображень. Одним із завдань навчання є розвиток розуміння мови фотозображення: як зробити форму невіддільною від змісту, як і за допомогою яких засобів вираження донести свою ідею до глядача. Основна увага приділяється не тільки тому, як грамотно компонувати знімок або виділити головне в ньому, скільки тому, як наблизити фотозображення до фотографічного мистецтва. В рамках курсу вивчається фотоапаратура та приладдя, прийоми фотокомпозиції і її виразні засоби (крупність планів, точка зйомки, ракурс, масштаб, простір, лінія, тональність, світло, колір), роль, вимоги та правила оформлення фотозображення як елемента композиції, основи цифрової обробки фотозображень в фоторедакторі.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Художня фотографія
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Художня фотографія
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Художня фотографія

Кольорознавство
Курс надає учням можливість системного оволодіння основами кольорознавства. Завданнями курсу є: поглиблення і розширення уявлень учнів про колір як засіб художнього вираження, вдосконалення практичних умінь і навичок використання виразних можливостей кольору, освоєння способів досягнення колірної гармонії і прийомів колористичного рішення композиції, формування в учнів усвідомлення того, що культура сприйняття кольору – невід’ємна складова загальної і професійної культури людини.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Кольорознавство
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Кольорознавство
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Кольорознавство

Комп’ютерна графіка
Метою цього предмета є вивчення основних графічних програм: Tuk Рaint, CorelDraw, PhotoShop, Adobe Illustrator, що дає можливість створювати і обробляти різні графічні об’єкти, а також вивчення флеш анімації. Для кожного класу складена своя певна програма навчання з урахуванням вікових особливостей дітей, послідовності і складності навчального матеріалу.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Комп'ютерна графіка
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Комп'ютерна графіка
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Комп'ютерна графіка

Скульптура
Предмет допомагає пізнати і відобразити об’ємно-просторову дійсність в дизайнерських роботах учнів, а також є важливим фактором у загальному художньо-естетичному розвитку людини. Тривимірне зображення об’ємних предметів допомагає учням пізнати об’єкти в їх реальній формі, а в подальшому відійти від стереотипів і розвивати своє власне художньо-естетичне бачення реальності. Навчальна програма орієнтована на декоративну основу художніх скульптурних виробів з тонкої і грубої кераміки, яка допомагає урізноманітнити творчий процес і вдосконалити художньо-дизайнерські образи.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Скульптура
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Скульптура
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Скульптура

Ньюмедіа
Ньюмедіа – новий предмет, головне завдання якого – навчити учнів Дизайн-ліцею виходити за рамки стандартної фотографії, створювати фотографію для реклами, перетворювати її в плакати, створювати з фотографій короткі рекламні або художні відеоролики тощо шляхом застосування новітніх комп’ютерних технологій.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Ньюмедіа
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Ньюмедіа
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Ньюмедіа

Англійська мова для майбутніх художників та дизайнерів
Професійне спілкування у будь-якій галузі на міжнародному рівні є пріоритетним для сучасної молоді, яка прагне постійного розвитку, і галузь мистецтва не є винятком. Англійська мова є магічним ключем, який відкриває двері нових можливостей. Курс англійської мови для майбутніх художників та дизайнерів уявляє собою подорож у світ мистецтва, під час якої учні знайомляться з особливостями живопису, графіки, декоративного мистецтва, скульптури та архітектури, а також, дизайну.

Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Англійська мова для майбутніх художників та дизайнерів
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Англійська мова для майбутніх художників та дизайнерів
Предмети Дизайн-ліцею Херсон - Англійська мова для майбутніх художників та дизайнерів